ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ . .
    face
  •   
  •  
ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .

Icreasefontsize decreasefontsize

ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ . .

እርሱ ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ ነው . .

‹‹ተብቃቂው ባለጸጋ›› . . በርሱነቱ ከማንም እና ከምንም በራሱ የተብቃቃ። የፍጹማዊ ተብቃቂነትና የምሉእ ጸጋ በባለቤት የሆነ። ባሕርያቱና ምሉእነቱ በምንም መልኩ ፈጽሞ ለጉድለት የማይጋለጥ። ተብቃቂቱና ፍጸጹማዊ ባለጸጋነቱ ከርሱነቱና ከሕልውናው መገለጫዎች አንዱ በመሆኑ ከማንምና ከምንም የተብቃቃ መሆኑ የግድ የሆነ። ፈጣሪ፣ሁሉን ቻይ፣ሲሳይን ሰጭና መጽዋች መሆኑም እንዲሁ የግድ ነው። በምንም መልኩ ከማንም ምንም አይፈልግም። የሰማያትና የምድር፣የዱንያና የኣኽራ ሀብት መጋዝኖች ሁሉ በእጁ የሆነ በራሱ የተብቃቃ ጌታ ነው።

‹‹ተብቃቂው›› . . ከባሮቹ የተብቃቃ፣እንዲመግቡትም ሆነ እንዲያጠጡት የማይፈልግ። ስለ አስፈለጉትና በነርሱ ሥልጣኑንና ኃይሉን ለመጨመር ብሎ ያልፈጠራቸው። በነርሱ ለመጽናናትና ከብቸኝነት ለመውጣት አልሞ ያላስገኛቸው። በተቃራኒው ለምግብና ለመጠጣቸው፣ለሁሉም ጉዳዮቻቸው እነርሱ እርሱን የግድ የሚፈልጉት ተብቃቂ ጌታ ነው። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦ ‹‹ጋኔንንና ሰውንም፣ሊግገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም። ከነሱም ምንም ሲሳይ አልፈልግም፤ሊመግቡኝም አልሻም።›› [አልዛሪያት፡56-57]

‹‹አብቃቂው›› . . ሰዎችን ከችግሮቻቸውና ከድህነታቸው የሚያወጣቸው፣በመስጠቱ ሀብቱ ፈጽሞ የማይጎድል፣ባሮቹ ከርሱ በስተቀር ሌላ አስፈላጊያቸው ያልሆነ ተብቃቂ ጌታ። ሐዲሥ አልቁድሲ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦ ‹‹ . . ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅኖቻችሁ፣ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም። አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ፣በአንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብሰጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም . . ›› (በሙስሊም የተዘገበ)

‹‹አብቃቂው›› . . ልቦቻቸውን በቅን መመሪያ በማብራት ባሮቹን የሚያበጅ። እርሱን በማወቅ፣በግርማ ሞገሱ፣በልዕልናው፣በፍቅሩና በውዴታው ባሮቹን በጸጋው በማብቃቃት ከቁሳዊ ጸጋና መብቃቃት የላቀና የመጠቀ መብቃቃትን የሚያጎናጽፋቸው።

መስጠት የማያጎድልብህ ጌታ ሆይ! . . በሐላሉ ነገር ከሐራሙ ሁሉ የምንብቃቃ አድርገን፤አንተ ተብቃቂው አብቃቂው ነህና።

እርሱ ተብቃቂው አብቃቂው አላህ ነው . .

   
Subscibe