face
  •   
  •  
አላህ ተጠባባቂው በቂው . . .
Icreasefontsize decreasefontsize

አብሪው አላህ . .

እርሱ አብሪው አላህ ነው . . ‹‹አላህ የሰማያትና የምድር አብሪ [ኑር] ነው፤›› [አልኑር፡35]

‹‹አብሪው›› . . እርሱን ያወቁ ባሮቹን ልብ በኢማን ብርሃን፣ውስጣቸውን በቅን መመሪያ ያበራ።

‹‹አብሪው›› . . በብርሃኑ ጨለማዎችን አስወገደ፤ሰማያትንና ምድርን አበራ፤ወደርሱ የሚጓዙትን ትጉሃን ባሮቹን ልቦና እና መንገዳቸውን አበራ። አላህ አብሪ ነው፤መጋረጃው ብርሃን ነው፤መጋረጃው ቢገለጥ በፊቱ ብርሃን የፍጥረታት እይታ በተቃጠለ ነበር።

እርሱ አብሪው አላህ ነው . .

   
Subscibe